بررسي تأثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان

مطالب دیگر:
پاورپوینت پاورپوینت جامع درباره بررسی دریاچه ارومیه و مرگ آنپاورپوینت P.V.C د رو پنجره هایپاورپوینت اتيولوژي و درمان عفونت هاي تنفسيپاورپوینت اصول درمان ضد ميكروبيپاورپوینت تعادل در تغذیه و کنترل وزنپاورپوینت تعريف وسوسهپاورپوینت دارایی های جاریپاورپوینت داروهاي طرح ماناپاورپوینت داروهای روانگرا در بارداریپاورپوینت داروهای موثر بر اختلالات انعقادیپاورپوینت داروهای موثر در درمان بیماری فشار خونپاورپوینت در خود ماندگی در دانش آموزانپاورپوینت آشنايي با دامپروري ايرانپاورپوینت آنچه باید در مورد انفلوانزا بدانیمپاورپوینت ارائه روشي براي شناسايي کاراکترهاي دستنويس، برپايه شبکه LVQپاورپوینت ارزیابی دام وطیور و فراورده های آنهاپاورپوینت با موضوع درمان شبکه اي، قرارداد مشروط، درمان دادگاه مدارپاورپوینت حسابداری تعهدی و دارایی های ثابتپاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت نامشهودپاورپوینت داروها
تاريخچۀ رضايت شغلي,مفهوم رضايت شغلي,نظريه هاي رضايت شغلي,عوامل مؤثر بر اشتغال مناسب,نارضايتي شغلي و پيامدهاي آن,عوامل كلي نافذ در رضايت شغلي,عوامل مؤثر در رضايت شغلي,تاريخچۀ استفاده بهينه از زمان|31006775|pgk
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان بررسي تأثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چكيدهپژوهش حاضر به دنبال بررسي تأثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان مي باشد فرضيه هايي كه به معرض آزمايش گذاشته شدند عبارتند از رابطه بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت آيا معني دار است؟ فرضيه دوم اين پژوهش : رضايت شغلي كارمندان مرد بيشتر از كارمندان زن است؟وفرضيه سوم اينكه استفاده بهينه از وقت در مردان بيشتر از زنان است؟گروه نمونه اين پژوهش شامل 50 نفر از كارمندان استانداري زنجان كه 25 نفر آن زنان و 25 نفر آنان را مردان تشكيل دادند كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند و روي آنها دو آزمون رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت انجام شد كه پس از آن ، از دو روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و t استفاده شد كه نتيجه به دست آمده به شرح زير مي باشد:- بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت رابطه معني داري وجود دارد.- رضايت شغلي كارمندان مرد بيشتر از كارمندان زن : تفاوت معني داري وجود ندارد.- استفاده بهينه از وقت در مردان بيشتر از زنان : تفاوت معني داري وجود ندارد.....................................................................فهرست مطالب عنوانفصل اول : كليّاتمقدمه طرح مسئلهاهداف پژوهش فرضيات تحقيقتعريف نظريضرورت و اهميّت تحقيقكليد واژهفصل دوّم : نگاهي به تاريخچه متغيرهاي پژوهشمقدمهتاريخچۀ رضايت شغليمفهوم رضايت شغلينظريه هاي رضايت شغليعوامل مؤثر بر اشتغال مناسبنارضايتي شغلي و پيامدهاي آنعوامل كلي نافذ در رضايت شغليعوامل مؤثر در رضايت شغلي تاريخچۀ استفاده بهينه از زماناصول عمومي استفاده بهينه از زماننكات سودمند براي بهبود كيفيت وقتپژوهش هاي داخل كشورپژوهش هاي خارج از كشورفصل سوم : روش تحقيقمقدمهنمونه و روش انتخاب نمونهروش اجراروش آماريفصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل داده هامقدمهنتايج آماريفصل پنجم : بحث و نتيجه گيرينتيجه گيريبحثمحدوديت هاي پژوهشپيشنهادات پژوهشمنابعضمائم