بررسي اثر بخشي درمان گروهي با رويكرد تحليل محاوره‌اي برن (TA) برافزايش ابراز احساسات و رضايت زناشويي

مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت اصل برائت کیفری🔑پاورپوینت تفهیم اتهام چیست🔑پاورپوینت الگوریتم برج هانوی🔑پاورپوینت زندگینامه شیخ بهائی🔑پاورپوینت زندگینامه رودکی🔑بازاريابي و بازسازي زيره و زرشك🔑بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت الكتريك خودرو شرق🔑مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري🔑محاسبه سطح مقطع راداري هواپيما با استفاده از معادله سهمي🔑سبكهاي موسيقي و تعيين ميزان گرايش جوانان ايراني به هر سبك🔑مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین🔑بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات🔑جزوه آشنایی با مرمت ابنیه🔑پروژه بارگذاری ساختمان🔑جزوه آشنایی با مرمت ابنیه تاریخی🔑جزوه اصول طراحی در اقلیم های خشک🔑نمونه سوالات امتحانی تشریحی با پاسخنامه - درس اجرای سازه های فلزی و بتنی🔑پاورپوینت پمپ ها (Pumps)🔑پاورپوینت دادیار کیست🔑پاورپوینت تعلیق تعقیب چیست
درمان گروهي تحليل محاوره اي , ابراز احساسات , رضايت زناشويي,,بررسي اثر بخشي درمان گروهي با رويكرد تحليل محاوره‌اي برن (TA) برافزايش ابراز احساسات و رضايت زناشويي|31006771|pgk
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان بررسي اثر بخشي درمان گروهي با رويكرد تحليل محاوره‌اي برن (TA) برافزايش ابراز احساسات و رضايت زناشويي آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

در بين زنان شهر تهران

چكيده
در اين پژوهش به بررسي اثر بخشي درمان گروهي بارويكرد تحليل محاوره اي برن( TA) بر افزايش ابراز احساسات و رضايت زناشويي در بين زنان شهر تهران پرداخته شده است .پژوهش از نوع تحقيق آزمايشي و روش نمونه گيري ؛ تصادفي و خوشه اي چند مرحله بود . از بين نواحي آموزش و پرورش استان تهران ؛ منطقه 4 و سپس از بين دبيرستانهاي منطقه مذكور يك دبيرستان بطور تصادفي انتخاب گرديد . بعد از گرفتن آزمون از 90 نفر ؛ 24 نفر نمونه بصورت تصادفي انتخاب شد كه 12 نفر در گروه آزمايش و 12 نفر در گروه كنترل قرار گرفتند .درابتدا ازهردوگروه آزمونهاي ابرازاحساسات ورضايت زناشويي بعمل آمد سپس گروه آزمايش تحت 12 جلسه درمان گروهي با رويكرد تحليل محاوره اي (TA)قرار گرفتند و بعد از انجام درمان گروهي(TA)وضعيت ابرازاحساسات ورضايت زناشويي دوگروه موردآزمون قرارگرفت سپس يكماه بعدازآخرين جلسه گروهي بارديگرهردوآزمون براي پي گيري از گروه آزمايش گرفته شد . آنگاه داده ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته ؛ براي گرد آوري اطلاعات و سنجش رضايت زناشويي از پرسشنامه 47 سؤالي رضايت زناشويي انريچ استفاده شد و جهت آزمودن ابراز احساسات افراد گروه ها از پرسشنامه 34 سؤالي و ابراز احساسات كه توسط محمد اميني قمي ساخته شده استفاده شده است . پس از تحليل داده هاي آماري از آزمون( t) وبراي نرماليتي کردن پيش آزمونها درگروههاي آزمايش وگواه ازآزمون کالموگروف – اسميرنف استفاده شد و مشخص گرديد كه درمان گروهي با رويكرد تحليل محاوره اي (TA ) بر شيوه هاي صحيح ابراز احساسات و رضايت زناشويي تأثير مثبت داشته است.
واژگان كليدي: