قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ايران

عوامل موثر بر قتل,حقوقی قتل,عوامل موثر بر قتل در ایران,مجازات قتل در ایران|31006742|pgk
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ايران آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده ......................................................................................................................................................................... ث
مقدمه .............................................................................................................................................................................1
تعريف جرم ...................................................................................................................................................................2

فصل اول :
كليات تحقيق ..............................................................................................................................................................3
اشتباه در قتل ............................................................................................................................................................. 6.

فصل دوم :
مجازات شروع به قتل عمدي ................................................................................................................................ 15
مجازات شروع به قتل عمدي توأم با ضرب و جرح مجني عليه ................................................................. 18
فصل سوم :
قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي .............................................................................................22
هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد .................................................................................................... 22
مقايسه قتل در حكم شبه عمده با ساير انواع قتل .......................................................................................... 28

فصل چهارم :
قتل از روي ترحم (اتانازي( .......................................................................................................................................... 31

فصل پنجم :
قتل غیر عمدی ....................................................................................................................................................... 33
فصل ششم :
قتل در فراش ........................................................................................................................................................... 38
فصل هفتم :
مجازات قتل در نتيجه تير اندازي ........................................................................................................................ 43

فصل هشتم :
تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه ............................................................................................... 49

فصل نهم :
قتل فرزند توسط مادر ............................................................................................................................................ 57
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجي .............................................................................................................. 58
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ايران ................................................................................................................ 60
قتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه .................................................................................................................... 63
ادله قصاص مادر براي قتل فرزند ......................................................................................................................... 64
قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت .......................................................................................... 65
نتيجه گيري .............................................................................................................................................................. 67
پاورقي و منابع ......................................................................................................................................................... 71


چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی و قتل و عوامل موثر بر قتل صورت گرفته است . كه قبل از شروع به موضوع قتل به تعريفي از جرم پرداخته ايم به خاطر اينكه قتل در جوامع بشري به عنوان جرم محسوب مي شود و بعد از اين موضوع در جهت بررسی پژوهش حاضر به صورت نه فصل مشخص درمورد قتل و مجازات هاي قتل انجام گرفته و نتيجه به دست آمده از تحلیل نه فصل تحقيق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد .